Turinys

ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE IBRA.LT ĮSIGYTŲ PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Galioja nuo 2023-07-21

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Paslaugų pardavėjas ir teikėjas – UAB Džego, juridinio asmens kodas 305665569, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100014335011, buveinės adresas: Verslo g. 30, Kaunas, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, Tel. +370 626 26290, elektroninio pašto adresas: info@ibra.lt.
1.2. Elektroninė parduotuvė, kurios adresas yra ibra.lt (toliau – ir elektroninė parduotuvė), UAB Džego paslaugų ir/ar prekių užsakymo internetu vieta – interneto puslapis, kurioje asmuo gali internetu įsigyti UAB Džego teikiamas paslaugas ir/ar parduodamas prekes. Elektroninėje parduotuvėje įsigytų paslaugų teikimo vietos adresas yra Pramonės pr. 16E, Kaunas, LT-51187, Lietuvos Respublika.
1.3. Paslaugų pardavėjo ir teikėjo UAB Džego teikiamos paslaugos yra paslaugos, įsigytos elektroninėje parduotuvėje ibra.lt (toliau – paslaugos), apie kurias išsami informacija yra pateikiama interneto puslapio ibra.lt polapyje <Treniruotės>, taip pat paslaugų įsigijimo metu elektroninėje parduotuvėje prie kiekvienos paslaugos esančiame esminiame aprašyme.
1.4. Elektroninėje parduotuvėje ibra.lt įsigytų paslaugų teikimo vietos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Vidaus tvarkos taisyklės) nustato elektroninėje parduotuvėje ibra.lt įsigytų paslaugų teikimo vietos, kurios adresas yra Pramonės pr. 16E, Kaunas, LT-51187, Lietuvos Respublika (toliau – Paslaugų teikimo vieta) Paslaugų gavėjams teikiamų paslaugų tvarką, privalomuosius saugumo ir higienos reikalavimus, Paslaugų gavėjų teises, pareigas ir atsakomybę.
1.5. Paslaugų gavėjas yra:
(i) Veiksnus, sulaukęs pilnametystės fizinis asmuo, kuris kaip Paslaugų pirkėjas su Paslaugų pardavėju sudarė Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje ibra.lt sutartį ir įsigijo paslaugas elektroninėje parduotuvėje sau ir/ar kitiems pilnamečiams ir/ar nepilnamečiams fiziniams asmenims ir, kuris/kurie yra galutinis/galutiniai paslaugų gavėjai;
(ii) Nepilnametis asmuo, kuriam paslaugas elektroninėje parduotuvėje įgijo jo įstatyminis atstovas ar kitas pilnametis asmuo, turintis nepilnamečių asmenų įstatyminių atstovų sutikimą dėl paslaugų įsigijimo ir teikimo jų nepilnamečiams asmenims ir, kurios yra teikiamos tik su jo įstatyminių atstovų sutikimu;
(iii) Verslininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris kaip Paslaugų pirkėjas su Paslaugų pardavėju sudarė Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje ibra.lt sutartį ir įsigijo paslaugas elektroninėje parduotuvėje su verslu ar profesija susijusiais tikslais.
1.6. Vidaus tvarkos taisyklės yra skelbiamos viešai interneto puslapyje ibra.lt bei Paslaugų teikimo vietoje ir yra privalomos visiems Paslaugų gavėjams, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
1.7. Kiekvienas Paslaugų pirkėjas prieš sudarydamas Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje ibra.lt sutartį ir įsigydamas paslaugas elektroninėje parduotuvėje privalo susipažinti ir su Vidaus tvarkos taisyklėmis ir, jei paslaugos įsigyjamos nepilnamečiams asmenims, supažindinti ir nepilnamečius asmenis bei jų privalomai laikytis. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių Vidaus tvarkos taisyklių Paslaugų gavėjas nesilaikė, atsako Paslaugų pirkėjas. 1.8. Paslaugų gavėjas privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, tai yra privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė pagal jo sveikatos priežiūrą vykdančios įstaigos jam išduotą leidimą leidžia gauti paslaugas, kurios yra susijusios su fiziniu ugdymu (sporto treniruotėmis). Visa atsakomybė dėl Paslaugų gavėjo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Paslaugų teikimo vietoje, tenka Paslaugų gavėjui, jei Paslaugų gavėjas yra pilnametis asmuo arba Verslininkas, ir Paslaugų pirkėjui, jei jis paslaugas įgijo Paslaugų gavėjui nepilnamečiam asmeniui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Paslaugų pardavėjo ir teikėjo ir/ar jo darbuotojų, ir/ar įrangos kaltės.
1.9. Paslaugų teikimo vietoje Paslaugų gavėjas privalo laikytis visuotinai priimtinų geros moralės ir gero elgesio taisyklių.
1.10. Paslaugų teikimo vietoje Paslaugų gavėjas privalo vykdyti Paslaugų teikimo vietoje nustatytų nurodymų saugios elgsenos ir priešgaisrinės saugos klausimais.
1.11. Už tvarką Paslaugų teikimo vietoje atsako Paslaugų pardavėjas ir teikėjas, kuriam yra suteikta teisė nutraukti paslaugų teikimą ir išvesdinti iš Paslaugų teikimo vietos Paslaugų gavėjus, kurie neatsakingai ir nerūpestingai naudojasi Paslaugų pardavėjo ir teikėjo teikiamomis paslaugomis, savo elgesiu ir/ar veiksmais daro žalą Paslaugų teikimo vietoje esantiems kitiems Paslaugų gavėjams, taip pat Paslaugų teikimo vietoje esančiam turtui ir inventoriui, nesilaiko Paslaugų teikimo vietoje nustatytų Vidaus tvarkos taisyklių. Šiuo atveju už įsigytas paslaugas sumokėti pinigai nėra grąžinami.
1.12. Siekiant užtikrinti Paslaugų teikimo vietoje esančių asmenų saugumą, galimų pažeidimų kontrolę bei Paslaugų pardavėjo ir teikėjo turto saugumą gali būti vykdomas vaizdo stebėjimas ir tvarkomi vaizdo duomenys. Vaizdo stebėjimo medžiaga be garso patenka į Paslaugų teikimo vietoje esančią laikmeną ir saugoma 7 dienas.

II. NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS TVARKA

2.1. Į Paslaugų teikimo vietą Paslaugų gavėjas turi atvykti ne vėliau kaip 15 minučių iki paslaugos teikimo pradžios.
2.2. Atvykęs į Paslaugų teikimo vietą Paslaugų gavėjas turi kreiptis į Registratūrą ir nurodyti paslaugos užsakymo numerį.
2.3. Sėkmingai atlikus paslaugos registravimą, Paslaugų gavėjas gauna jo lauko drabužiams ir avalynei pasidėti skirtos rakinamos persirengimo spintelės raktą ir yra palydimas į persirengimo patalpą, kurioje yra lauko drabužiams ir avalynei pasidėti skirtos rakinamos persirengimo spintelės ir atskira uždara persirengimo kabina.
2.4. Paslaugų pardavėjas ir teikėjas neteikia Paslaugų gavėjų daiktų saugojimo paslaugų, o tik sudaro galimybę Paslaugų gavėjams palikti savo daiktus persirengimo patalpoje esančiose rakinamose persirengimo spintelėse. Paslaugų pardavėjas ir teikėjas neatsako už Paslaugų gavėjų paliktus daiktus persirengimo ar kitose Paslaugų teikimo vietos patalpose, taip pat neatsako už Paslaugų gavėjų asmeninių daiktų praradimą ir / arba sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Paslaugų pardavėjo ir teikėjo kaltės. Paslaugų teikimo vietoje palikti ir rasti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 7 (septynias) dienas nuo jų radimo, o vėliau yra sunaikinami. Išeidamas iš persirengimo patalpos, Paslaugų gavėjas lauko drabužiams ir avalynei pasidėti skirtos rakinamos persirengimo spintelės raktą turi grąžinti į Registratūrą.
2.5. Paslaugų teikimo vietoje Paslaugų gavėjas privalo turėti sportinę aprangą ir dirbtinei futbolo dangai pritaikytą avalynę; taip pat, norint nusiprausti po treniruotės – asmens higienos reikmenis, šlepetes neslystančiu padu ir rankšluostį.
2.6. Persirengimo patalpoje Paslaugų gavėjas persirengia lauko drabužius ir avalynę, kuriuos palieka rakinamoje spintelėje ir apsirengia sportinę aprangą ir dirbtinei futbolo dangai pritaikytą avalynę.
2.7. Likus laisvo laiko iki numatyto paslaugos teikimo laiko, Paslaugų gavėjas gali palaukti tam skirtoje laukimo patalpoje. Laukimo patalpoje, iš kurios yra galimybė stebėti ir paslaugų teikimo patalpą, savo nepilnamečių vaikų gali palaukti ir jų įstatyminiai ir/ar kiti įgalioti atstovai.
2.8. Apsirengęs sportinę aprangą ir dirbtinei futbolo dangai pritaikytą avalynę Paslaugų gavėjas palydimas į paslaugų teikimo patalpą ir yra supažindinamas su saugios sveikatai treniruotės reikalavimais jam suprantama forma, atsižvelgiant į asmens amžių ir brandą.
2.9. Paslaugos Paslaugų gavėjui suteikiamos tokios, kokios yra įsigytos ir nurodytos jų aprašyme.
2.10. Po paslaugų suteikimo Paslaugų gavėjas turi galimybę nusiprausti dušo patalpoje.
2.11. Paslaugų gavėjas, paslaugų teikimo metu patyręs žalą savo sveikatai ar turtui, privalo nedelsiant kreiptis įvykio vietoje į atsakingą Paslaugų teikimo vietos darbuotoją ir informuoti jį apie įvykio vietą, laiką bei kitas aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Nesilaikius šio reikalavimo, Paslaugų gavėjo pretenzija dėl patirtos žalos sveikatai ar turtui nebus nagrinėjama.

III. DRAUDIMAI PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOJE

3.1. Paslaugų teikimo vietoje draudžiama:
3.1.1. įeiti asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
3.1.2. įsinešti ir vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas; rūkyti;
3.1.3. įsinešti ir vartoti gėrimus ir maistą, išskyrus gėrimus, kuriuos įprastai naudoja sporto treniruočių metu;
3.1.4. lankytis asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų asmenų sveikatai ir/ar gyvybei; sergantiems infekcinėmis ligomis (parazitinėmis, virusinėmis, bakterinėmis, grybelinėmis ir kt. užkrečiamomis ligomis);
3.1.5. dėvėti ne sportinę aprangą ir dirbtinei futbolo dangai nepritaikytą avalynę;
3.1.6. įsinešti stiklinių, dūžtančių, aštrių daiktų, sprogstančių medžiagų;
3.1.7. sukelti pavojingas sau ir kitiems Paslaugų gavėjams situacijas;
3.1.8. savo elgesiu ir/ar veiksmais daryti žalą Paslaugų pardavėjo ir teikėjo turtui ir inventoriui, taip pat žalą kitiems Paslaugų gavėjams;
3.1.9. fotografuoti ar filmuoti kitus asmenis;
3.1.10. lankytis su gyvūnais.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Vidaus tvarkos taisyklės tvirtinamos ir keičiamos UAB „Džego direktoriaus įsakymu.
4.2. Vidaus tvarkos taisyklės yra peržiūrimos ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Parsisiųsti

Vidaus tvarkos taisyklės

Scroll to Top

Wazamba

Wazamba ir unikāls koncepts, kas pārstāv radošu pieeju mūzikai un mākslai. Ar savu eksotisko nosaukumu, Wazamba izraisa interesi un noskaņu par kaut ko jaunu un Wazamba neierasto. Tās māksla ir subjektīva, tāpēc tās novērtējums ir atkarīgs no katra indivīda perspektīvas un uztveres. Wazamba ļauj cilvēkiem izpausties brīvi, izlauzties no ikdienas rutīnas un izbaudīt jaunas pieredzes