Turinys
  Add a header to begin generating the table of contents

  Bendroji informacija apie asmens duomenų apsaugą elektroninėje parduotuvėje ibra.lt

  UAB „Džego“, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, siekia saugoti asmens teisę į asmens duomenų apsaugą, taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą ir įsipareigoja imtis visų adekvačių, protingų ir pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjai dėl informacijos, susijusios su Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo asmens duomenų tvarkymu, visada gali kreiptis į UAB Džego, juridinio asmens kodas 305665569, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100014335011, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, Tel. +370 626 26290, elektroninio pašto adresas: info@ibra.lt, elektroninėje parduotuvėje www.ibra.lt įsigytų paslaugų teikimo ir/ar įsigytų prekių atsiėmimo vietos adresu Pramonės pr. 16E, Kaunas, LT-51187, Lietuvos Respublika

  Informacija apie UAB „Džego“ tvarkomus asmens duomenis

  I. Duomenų subjekto asmens duomenys UAB „Džego“ tvarkomi šiais Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies b), c) ir f) punktuose nustatytais teisiniais pagrindais:

  Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys
  Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.ibra.lt sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas (Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas), arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto (būsimo Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo) prašymu prieš sudarant sutartį Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje ibra.lt sutartis
  Pagal Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.ibra.lt sutartį tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė ir tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų

  Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje ibra.lt sutartis

  Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – UAB Džego, juridinio asmens kodas 305665569, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100014335011, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, Tel. +370 626 26290, elektroninio pašto adresas: info@ibra.lt, elektroninėje parduotuvėje www.ibra.lt įsigytų paslaugų teikimo ir/ar įsigytų prekių atsiėmimo vietos adresas Pramonės pr. 16E, Kaunas, LT-51187, Lietuvos Respublika

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenys tvarkomi Paslaugų ir ar prekių pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo ir Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo veiklos funkcijų vykdymo, susijusių su paslaugų ir/ar prekių pirkimo-pardavimo organizavimo ir vykdymo elektroninėje parduotuvėje www.ibra.lt, tikslais
  Duomenų subjektas Asmens duomenys Specialių kategorijų duomenys
  Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas Vardas, pavardė, o kai perka juridinis asmuo, tai ir juridinį asmenį atstovaujančio fizinio asmens pareigos, atstovaujamos įstaigos pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos, iš kurios gautas pavedimas už elektroninėje parduotuvėje įsigytas paslaugas ir/ar prekes, numeris, interneto protokolo (IP) adresas, taip pat duomenys apie paslaugų ir/ar prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą (mokėjimo už prekes būdas), užsisakytų (įsigytų) prekių istorija. Jei paslaugos ir/ar prekės galutiniu vartotoju bus nepilnametis fizinis asmuo, kuriam įsigytos paslaugos teikiamos tik su jo įstatyminių atstovų sutikimu, tai jo vardas, pavardė, gimimo data Nerenkami ir netvarkomi

  Asmens duomenų šaltiniai

  Iš ko gaunami asmens duomenys Tiesiogiai iš duomenų subjekto (Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo)
  Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes Duomenys teikiami tik duomenų subjektui (Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui) leidus, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojui (Paslaugų ir/ar prekių pardavėjui) duomenis teikti būtina, kad būtų įvykdyta sutartis ir duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, nustatyta teisės aktuose. Siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę, nustatytą teisės aktuose, ir su šiuo tikslu susijusių mokesčių apskaičiavimą, sumokėjimą ir ataskaitų bei deklaracijų sudarymą, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiami šie paslaugų ir/ar prekių pirkėjo duomenys: prekių pirkėjo vardas, pavardė, adresas, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris.
  Duomenų saugojimo terminas Duomenų subjekto (Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo) asmens duomenys pradedami tvarkyti, kai tik Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas sutinka su šių duomenų tvarkymo pateikimu sudarydamas Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo sutartį, ir tvarkomi ne ilgiau kaip dvejus metus nuo paskutinio Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo prisijungimo prie Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros. Duomenys, pateikti įsigyjant paslaugas ir/ar prekes ir (arba) reikalingi sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus nuo paslaugų suteikimo ir prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimams valdyti, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų, visos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos. Suėjus šiame punkte nurodytiems terminams, Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo asmens duomenys kartu su Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra yra naikinami apie tai Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo iš anksto neinformavus.
  Duomenų subjektų teisės Duomenų subjektas (Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas) turi teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą, o jeigu mano, jog netinkamai tvarkomi jo asmens duomenys - teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI). Daugiau informacijos apie skundo pateikimą galite rasti VDAI svetainės www.ada.lt skiltyje „Skundų teikimas“ adresu: /go.php/Skundu-teikimas676767.

  II. Duomenų subjekto asmens duomenys UAB „Džego“ tvarkomi šiuo Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a) punkte nustatytu teisiniu pagrindu:

  Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys
  Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais Būsimo, esamo, buvusio Paslaugų ir ar prekių pirkėjo Sutikimas gauti iš UAB „Džego“ elektroninės parduotuvės www.ibra.lt tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus

  Duomenų subjekto sutikimas

  Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas – UAB Džego, juridinio asmens kodas 305665569, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100014335011, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, Tel. +370 626 26290, elektroninio pašto adresas: info@ibra.lt, elektroninėje parduotuvėje ibra.lt įsigytų paslaugų teikimo ir/ar įsigytų prekių atsiėmimo vietos adresas Pramonės pr. 16E, Kaunas, LT-51187, Lietuvos Respublika

  Asmens duomenų tvarkymo tikslas Asmens duomenys tvarkomi reklamos ir tiesioginės rinkodaros tikslais: reklaminiai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (pranešimai apie elektroninėje parduotuvėje www.ibra.lt parduodamas paslaugas ir/ar prekes ir susijusias akcijas) siunčiami būsimiems, esamiems ar buvusiems Paslaugų ir/ar prekių pirkėjams, kurie yra davę sutikimą gauti iš UAB „Džego“ elektroninės parduotuvės www.ibra.lt tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus. Tokie būsimi, esami ar buvę Paslaugų ir/ar prekių pirkėjai gauna UAB „Džego“ elektroninės parduotuvės www.ibra.lt naujienlaiškius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus jų nurodytu elektroniniu paštu.
  Duomenų subjektas Asmens duomenys Specialių kategorijų duomenys
  Būsimas, esamas, buvęs Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas elektroninio pašto adresas Nerenkami ir netvarkomi

  Duomenų subjekto šaltiniai

  Iš ko gaunami asmens duomenys Tiesiogiai iš duomenų subjekto (būsimo, esamo ar buvusio Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo)
  Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes Neteikiami
  Duomenų saugojimo terminas Duomenys saugomi iki duomenų subjekto duoto Sutikimo atšaukimo (atsisakymo). Gavus Sutikimo atšaukimą duomenys yra naikinami apie tai duomenų subjekto iš anksto neinformavus.
  Duomenų subjektų teisės Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti Sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, paspaudus elektroniniame laiške pateiktą nuorodą arba pagal kitus tokiame tiesioginės rinkodaros pranešime pateiktus nurodymus

  Parsisiųsti

  Scroll to Top

  Wazamba

  Wazamba ir unikāls koncepts, kas pārstāv radošu pieeju mūzikai un mākslai. Ar savu eksotisko nosaukumu, Wazamba izraisa interesi un noskaņu par kaut ko jaunu un Wazamba neierasto. Tās māksla ir subjektīva, tāpēc tās novērtējums ir atkarīgs no katra indivīda perspektīvas un uztveres. Wazamba ļauj cilvēkiem izpausties brīvi, izlauzties no ikdienas rutīnas un izbaudīt jaunas pieredzes