Turinys

Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje ibra.lt sutartis

Galioja nuo 2023-07-14

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas – UAB Džego, juridinio asmens kodas 305665569, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100014335011, buveinės adresas: Verslo g. 30, Kaunas, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, Tel. +370 626 26290, elektroninio pašto adresas: info@ibra.lt.
1.2. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, kurios adresas yra ibra.lt (toliau – elektroninė parduotuvė), UAB Džego paslaugų ir/ar prekių užsakymo internetu vieta – interneto puslapis, kurioje asmuo gali internetu įsigyti UAB Džego teikiamas paslaugas ir/ar parduodamas prekes. Elektroninėje parduotuvėje įsigytų paslaugų teikimo ir/ar įsigytų prekių atsiėmimo vietos adresas yra Pramonės pr. 16E, Kaunas, LT-51187, Lietuvos Respublika.
1.3. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas – asmuo, perkantis elektroninėje parduotuvėje paslaugas ir/ar prekes arba besinaudojantis elektronine parduotuve:
1.3.1. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas – vartotojas yra veiksnus, sulaukęs pilnametystės fizinis asmuo, kuris įsigyja paslaugas ir/ar prekes elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas ir/arba įstatyminis galutinio nepilnamečio vartotojo atstovas, jei paslaugos ir/ar prekės galutiniu vartotoju bus nepilnametis fizinis asmuo, kuriam įsigytos paslaugos teikiamos tik su jo įstatyminių atstovų sutikimu. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.
1.3.2. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas – verslininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, ketinantis įsigyti paslaugas ir/ar prekes iš elektroninės parduotuvės su verslu ar profesija susijusiais tikslais. Jei Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį elektroninėje parduotuvėje nustatyta tvarka.
1.4. Ši Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje ibra.lt sutartis (toliau – Sutartis) – Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui ir Paslaugų ir/ar prekių pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo ir Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui įsigyjant paslaugas ir/ar prekes nuotoliniu būdu elektroninėje parduotuvėje. Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Sutartį. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui apsiperkant elektroninėje parduotuvėje taikoma užsakymo pateikimo momentu galiojanti Sutartis.
1.5. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ši Sutartis gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama bet kuriuo metu. Apie padarytus esminius pataisymus, informuojama atskira žinute interneto svetainėje ibra.lt ir / ar kitais būdais. Jei po atliktų pakeitimų ir toliau Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas naudosis elektronine parduotuve ibra.lt, laikoma, kad Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas patvirtina, kad susipažino su padarytais pakeitimais, papildymais, atnaujinimais.

2. Registracija elektroninėje parduotuvėje

2.1. Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis elektronine parduotuve, tai yra tapti Paslaugų ir/ar prekių pirkėju, turi užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas savo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. Kad registracija būtų sėkminga, šių duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga.
2.2. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.
2.3. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas privalo saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros prisijungimo slaptažodžio. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus paslaugų ir/ar prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Paslaugų ir/ar prekių pirkėju. Jei Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją, išsiuntęs laišką elektroninio pašto adresu info@ibra.lt.
2.4. Norėdamas užsisakyti paslaugų ir/ar prekių elektroninėje parduotuvėje, Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą. Privalomi nurodyti duomenys yra būtini Paslaugų ir/ar prekių pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kad Sutartis yra sudaroma panaudojant elektronines priemones, todėl visais atvejais privalo būti pakankamai duomenų sandorio šalims nustatyti, o taip pat būtini tam, kad Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas galėtų tinkamai vykdyti Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo užsakymą ir jo apskaitą.
Tais atvejais, kai paslaugas ir/ar prekes užsisako įstatyminis galutinio nepilnamečio vartotojo atstovas ir paslaugos ir/ar prekės galutiniu vartotoju bus nepilnametis fizinis asmuo, atstovas užsakymo grafoje turi patvirtinti, jog įsigytos paslaugos ir/ar prekės nepilnamečiam asmeniui bus teikiamos tik su jo kaip įstatyminio atstovo sutikimu, kuris be kito taip pat patvirtina, jog nepilnametis asmuo turi jo sveikatos priežiūrą vykdančios įstaigos išduotą pažymą apie leidimą gauti paslaugas, kurios yra susijusios su fiziniu ugdymu (sporto treniruotėmis).
2.5. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas atsako už elektroninėje parduotuvėje Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Jeigu pasikeičia Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas neatsako už žalą, patirtą Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis elektronine parduotuve Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų asmens duomenis, Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.
2.6. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Paslaugų ir/ar prekių pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją. Panaikinęs registraciją, Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas netenka galimybės naudotis elektronine parduotuve ir pateikti joje užsakymų. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas vėl įgyja galimybę pateikti užsakymą tik iš naujo užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje.

3. Sutarties sudarymas

3.1. Sutartis elektroninėje parduotuvėje sudaroma automatizuotai, naudojant elektronines priemones elektroninėje parduotuvėje Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui valią išreiškiant mygtuko „Patvirtinu, kad su Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje ibra.lt sutartimi susipažinau ir sutinku ją sudaryti“ paspaudimu bei elektroninėmis priemonėmis gaunant iš Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo patvirtinimą apie užsakymo gavimą ir priėmimą. Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas suteikia Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui tinkamas, veiksmingas ir prieinamas technines priemones, leidžiančias pastarajam nustatyti ir ištaisyti įvesties klaidas prieš pateikiant užsakymą.
3.2. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Sutarties nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti paslaugų ir/ar prekių užsakymo elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Sutartimi ar su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Sutarties nuostatų, jis privalo nespausti mygtuko „Patvirtinu, kad su Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje ibra.lt sutartimi susipažinau ir sutinku ją sudaryti“, kitaip yra laikoma, kad Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su visomis Sutarties nuostatomis. Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas elgėsi nepakankamai apdairiai ir
3
rūpestingai ir iš dalies ar visiškai nesusipažino su Sutarties nuostatomis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta prieš sudarant šią Sutartį.
3.3. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje, taip pat besąlygiškai patvirtina, kad iki Sutarties sudarymo yra išsamiai susipažinęs su raštu Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą paslaugą ir/ar prekę (pagrindines paslaugos ir/ar prekės savybes), pardavėją (pardavėjo pavadinimą, buveinės adresą, telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą, paslaugos teikimo vietą), paslaugos ir/ar prekės kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir prekės kaina galioja, prekės pristatymo būdą, tinkamos ir netinkamos kokybės prekių grąžinimo bei keitimo tvarka, apmokėjimo už paslaugas ir/ar prekes tvarka, teise atsisakyti Sutarties ir jos įgyvendinimo sąlygomis. Prieš įsigydamas paslaugas ir ar prekes, Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas turi teisę išsamią informaciją apie paslaugas ir/ar prekes gauti ir telefonu, susisiekiant šiuo telefono numeriu: +370 626 26290. Jei Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas iki Sutarties sudarymo išsamiai nesusipažino su šiame Sutarties punkte išvardinta ir raštu Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija bei, esant klausimams apie siūlomą paslaugą ir/ar prekę jos neklausė ir Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo nurodytu telefono numeriu, tai Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas negali užsakyti paslaugų ir/ar prekių elektroninėje parduotuvėje, priešingu atveju yra laikoma, jog Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas iki šios Sutarties sudarymo išsamiai susipažino su raštu Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie paslaugas ir/ar prekes ir jokių klausimų dėl šios informacijos neturėjo.
3.4. Sutartis tarp Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo ir Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs norimų įsigyti paslaugų ir/ar prekių krepšelį, prekių įsigijimo atveju nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei sutinkantis su Sutarties nuostatomis, apmokėjimo, prekių pristatymo sąlygomis ir terminais, paslaugų suteikimo tvarka bei kita elektroninėje parduotuvėje pateikiama informacija paspaudžia mygtuką „Patvirtinu, kad su Paslaugų ir/ar prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje ibra.lt sutartimi susipažinau ir sutinku ją sudaryti“, ir, kai Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas savo elektroninio pašto adresu, nurodytu Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje, gauna Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo pranešimą apie užsakymo gavimą ir patvirtinimą. Jei Sutartis negali būti sudaryta, tai Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas informuoja apie paslaugų ir/ar prekių užsakymo gavimą, kuriame nurodo, jog paslaugų ir/ar prekių užsakymas gautas, tačiau jo dėl tam tikrų priežasčių neįmanoma įvykdyti, todėl Sutartis negali būti sudaryta.
3.5. Paslaugų ir/ar prekių užsakymas pradedamas vykdyti tik po pinigų įskaitymo už užsakytas paslaugas ir/ar prekes Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo sąskaitoje banke momento. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros skiltyje „Mano užsakymai“, o taip pat Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas yra informuojamas apie užsakymo vykdymo būsenas, informuojant, kad užsakymas yra patvirtintas, kad mokėjimas yra gautas, kad užsakymas vykdomas, kad užsakymas įvykdytas. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią Sutartį įvykdymo.
3.6. Sutartis, sudaryta tarp Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo ir Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo, yra saugoma Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo, o Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas turi galimybę atsisiųsti ir savo elektroninėje laikmenoje išsisaugoti elektroninėje parduotuvėje pateikiamą Sutartį (jos aktualią redakciją Sutarties sudarymo momentu).

4. Paslaugų ir/ar prekių pirkimo-pardavimo tvarka ir sąlygos

4.1. Šia Sutartimi Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas įsipareigoja teikti paslaugas rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius bei žinias, sertifikuotą įrangą; perduoti prekių kokybę, kiekį, asortimentą ir komplektiškumą atitinkančias prekes, nurodytas prekių užsakyme Pirkėjui nuosavybės teise, o Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas įsipareigoja sumokėti paslaugų ir/ar prekių kainą, nurodytą prie užsakytų paslaugų ir/ar prekių aprašymo ir numatytu laiku atvykti į paslaugų teikimo vietą gauti paslaugas bei priimti prekes.
4.2. Informacija apie paslaugas ir/ar prekes bei jų tinkamumas naudoti pagal paskirtį:
4.2.1. Išsami informacija apie paslaugas ir/ar prekes yra pateikiama interneto puslapio ibra.lt polapyje <Treniruotės>, taip pat paslaugų ir/ar prekių įsigijimo metu elektroninėje parduotuvėje prie kiekvienos paslaugos ir/ar prekės esančiame esminiame aprašyme. Prieš įsigydamas paslaugas ir/ar prekes Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas privalo susipažinti su paslaugų ir/ar prekių aprašymu ir, esant klausimams dėl išsamios informacijos apie prekę, kreiptis į Paslaugų ir/ar prekių pardavėją ir šiuo telefono numeriu: +370 626 26290. Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
4.2.2. Įsigydamas paslaugas Pirkėjas turi galimybę įsigyti ir Pardavėjo parduodamas prekes. Tokiu atveju, užsakyme yra varnele pažymimos norimos įsigyti prekės.
4.2.3. Elektroninėje parduotuvėje įsigytos paslaugos yra suteikiamos tokios, kokios yra nurodytos jų aprašyme, o įsigytos prekės tokios, kokios yra tinkamos naudoti tik pagal jų įprastą paskirtį. Esant klausimams, dėl išsamios informacijos apie paslaugas ir/ ar prekės paskirtį, naudojimą ir priežiūrą, Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas visada gali kreiptis į Paslaugų ir/ar prekių pardavėją ir šiuo telefono numeriu: +370 626 26290.
4.3. Paslaugų pirkėjo pareigos ir atsakomybė užsakant paslaugas ir paslaugų gavimo metu: 4.3.1. Prieš pasirinkdamas konkrečias Paslaugas, Paslaugų pirkėjas privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, tai yra privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė pagal jo sveikatos priežiūrą vykdančios įstaigos jam išduotą leidimą leidžia gauti paslaugas, kurios yra susijusios su fiziniu ugdymu (sporto treniruotėmis).
4.3.2. Tais atvejais, kai paslaugas ir/ar prekes užsisako įstatyminis galutinio nepilnamečio vartotojo atstovas ir paslaugos ir/ar prekės galutiniu vartotoju bus nepilnametis fizinis asmuo, atstovas užsakymo grafoje turi patvirtinti, jog įsigytos paslaugos ir/ar prekės nepilnamečiam asmeniui bus teikiamos tik su jo kaip įstatyminio atstovo sutikimu, kuris be kito taip pat patvirtina, jog nepilnametis asmuo turi jo sveikatos priežiūrą vykdančios įstaigos išduotą leidimą gauti paslaugas, kurios yra susijusios su fiziniu ugdymu (sporto treniruotėmis).
4.3.3. Tais atvejais, kai paslaugas ir/ar prekes užsisako pilnametis veiksmus fizinis asmuo ir paslaugos ir/ar prekės galutiniais vartotojais su jo priežiūra bus nepilnamečiai fiziniai asmenys, tai užsakymo grafoje turi patvirtinti, jog yra gauti rašytiniai nepilnamečių asmenų įstatyminių atstovų sutikimai dėl įsigyjamų paslaugų teikimo nepilnamečiams asmenims, ir taip pat patvirtinti, jog nepilnamečiai asmenys turi jų sveikatos priežiūrą vykdančios įstaigos išduotą leidimą gauti paslaugas, kurios yra susijusios su fiziniu ugdymu (sporto treniruotėmis).
4.3.4. Visa atsakomybė dėl Paslaugų gavėjo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis paslaugų teikimo vietoje, tenka Paslaugų pirkėjui ir gavėjui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Paslaugų pardavėjo ir/ar jo darbuotojų, ir/ar įrangos kaltės. 4.3.5. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Paslaugų pardavėjo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi; laikytis paslaugų teikimo vietoje nustatytų Vidaus tvarkos taisyklių; atlyginti Paslaugų pardavėjui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Paslaugų pirkėjo ir/ar paslaugų galutinio vartotojo kaltės pagal Paslaugų pardavėjo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą.
4.4. Atsiskaitymas už paslaugas ir/ar prekes:
4.4.1. Paslaugų ir/ar prekių kainos eurais su priskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) yra nurodomos prie paslaugų ir/ar prekių aprašymų elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme. Suformuotame užsakyme taip pat yra nurodoma bendra galutinė suma, kurią turi sumokėti Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas, įsigyjantis paslaugas ir/ar prekes. Už paslaugas ir/ar prekes Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Paslaugoms ir/ar prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi paslaugų ir/ar prekių kaina. Jeigu po užsakymo patvirtinimo pasikeičia užsakymo patvirtinimo metu galiojusi paslaugų ir ar prekių kaina ir ji tampa mažesnė, nei užsakyme nurodyta paslaugų ir/ar prekių kaina, tokios paslaugos ir/ar prekės parduodamos pardavimo metu elektroninėje parduotuvėje galiojančia kaina.
4.4.2. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas gali atsiskaityti už paslaugas ir/ar prekes šiuo būdu:
4.4.2.1. apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas per Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą, ir kuris yra atliekamas per Lietuvos Banko prižiūrimą licencijuotą mokėjimo įstaigą, šiuo atveju tokia įstaiga yra „Paysera LT“, UAB, juridinio asmens kodas 300060819; Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 1, išduota 2012 m. rugsėjo 27 d.; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas, identifikavimo kodas 188607684, adresas Žirmūnų g. 151, LT-09128, Vilnius www.lb.lt. Duomenys apie „Paysera LT“, UAB kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Bendrovės elektroninio pašto adresas – info@paysera.lt, internetinis Bendrovės tinklalapis – www.paysera.lt, Tel. +37052071558, su kuria Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas yra sudaręs šios mokėjimo paslaugos teikimo sutartį. Finansų paslaugų tiekėjai, per kuriuos mokėjimas gali būti atliktas šiame punkte aprašomu būdu, nurodomi elektroninėje parduotuvėje tvirtinant užsakymą. Atsakomybė už duomenų saugumą Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo mokėjimo metu šiuo atveju tenka Lietuvos Banko prižiūrimai mokėjimo įstaigai „Paysera LT“, UAB.
4.4.2.2. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui žodžiu ar raštu išreiškus pageidavimą, jo nurodytu elektroniniu paštu, Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas pateikia Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Sąskaitos faktūros duomenys yra sugeneruojami automatiškai pagal pateiktus Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo duomenis ir po užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.
4.5. Paslaugų suteikimo ir prekių atsiėmimo vieta ir terminas:
4.5.1. Elektroninėje parduotuvėje įsigytų paslaugų teikimo ir/ar įsigytų prekių atsiėmimo vietos adresas yra Pramonės pr. 16E, Kaunas, LT-51187, Lietuvos Respublika.
4.5.2. Paslaugų suteikimo ir prekių atsiėmimo terminas yra toks, kokį pasirenka Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas užsakydamas paslaugas ir/ar prekes.
4.5.3. Jei Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena paslauga ir/ar prekė, kurios pageidaujamo kiekio ar asortimento Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas per šioje Sutartyje nurodytus terminus suteikti/pristatyti Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui negali, Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Paslaugų ir/ar prekių pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą paslaugų ir/ar prekių pristatymo terminą. Jei Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas sutinka, sutariama dėl Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo nurodyto naujo paslaugos suteikimo ir/ar prekės pristatymo termino. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu paslaugų suteikimo ir prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo atsisakymo grąžina Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą. Šiame punkte numatytais atvejais grąžinamas Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui sumas Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas perveda į Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo sąskaitą banke, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už paslaugų ir/ar prekių užsakymą.
4.5.4. Prekių priėmimas:
4.5.4.1. Prekių pirkėjui atsiėmus prekes yra laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos.
4.5.4.2. Gavęs prekes Pirkėjas privalo nedelsdamas patikrinti prekių būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pastebėjęs pažeidimų, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimų Pirkėjas privalo nedelsiant (ne vėliau kaip prekių gavimo dieną) apie pastebėtus neatitikimus informuoti Pardavėją šioje Sutartyje nurodytu Pardavėjo elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas nedelsiant (ne vėliau kaip prekių gavimo dieną) apie pastebėtus neatitikimus Pardavėjo neinformuoja, laikoma, kad perduotos prekės yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Sutarties sąlygas.
4.6. Paslaugų pardavėjo atsakomybė:
4.6.1. Paslaugų pardavėjas suteikia Paslaugų pirkėjams ir/ar galutiniams paslaugų vartotojams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų daromos įtakos konkretaus asmens sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, nes teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus asmens sveikatos būklę, gali daryti ir neigiamą įtaką asmens sveikatai, todėl Paslaugų pirkėjai ir/ar galutiniai paslaugų vartotojai privalo būti atsargūs ir rūpestingi prieš nusprendžiant įsigyti konkrečias paslaugas.
4.6.2. Paslaugų pardavėjas neatlygina Paslaugų pirkėjams ir/ar galutiniams paslaugų vartotojams dėl jo teikiamų paslaugų Paslaugų pirkėjams ir/ar galutiniams paslaugų vartotojams sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Paslaugų pardavėjo ar jo darbuotojų, ir/ar įrangos kaltės. Paslaugų pardavėjas taip pat nėra atsakingas prieš Paslaugų pirkėjus ir/ar galutinius paslaugų vartotojus, jei jie nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir / arba Paslaugų pardavėjo personalo nurodymų ir / arba paslaugų teikimo vietos taisyklių.

5. Sutarties atsisakymas, prekių grąžinimas, prekių keitimas Prekių pirkėjui – vartotojui

5.1. Sutarties dalies dėl įsigytų prekių atsisakymas:
5.1.1. Prekių pirkėjas – vartotojas turi teisę per keturiolika dienų atsisakyti Sutarties dalies dėl įsigytų prekių ir grąžinti Prekių pardavėjui elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes.
5.1.2. Norėdamas atsisakyti Sutarties dalies pagal šios Sutarties 5.1.1. punktų nuostatas Prekių pirkėjas – vartotojas privalo pateikti Prekių pardavėjui tinkamai užpildytą sutarties atsisakymo formą arba informuoti Prekių pardavėją elektroniniu paštu, kurioje be kito turi būti nurodytas aiškus Prekių pirkėjo – vartotojo pareiškimas su sprendimu atsisakyti dalies Sutarties dėl įsigytų prekių. Sutarties atsisakymo forma yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Sutarties atsisakymo formą Prekių pirkėjas – vartotojas turi galimybę atsisiųsti iš elektroninės parduotuvės ir išsisaugoti savo elektroninėje laikmenoje.
5.1.3. Prekių pirkėjas – vartotojas privalo nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Prekių pardavėjui dienos išsiųsti prekes Prekių pardavėjui arba grąžinti prekes Prekių pardavėjui adresu: Pramonės pr. 16E, Kaunas, LT-51187, Lietuvos Respublika. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos ir nesugadintos, turi būti nepašalintos prekių etiketės, prekės grąžinamos originalioje prekių pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Prekių pirkėjo – vartotojo gauta, pateikiant prekių įsigijimo dokumentą. Jeigu prekės nėra visos komplektacijos, yra naudotos, sugadintos, pašalintos prekių etiketės, nėra originalios prekių pakuotės, Prekių pardavėjas turi teisę nepriimti prekių ir negrąžinti už prekes Prekių pirkėjui – vartotojui sumokėtų sumų. Šiuo atveju Prekių pirkėjui – vartotojui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.
5.1.4. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis ir 2014 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis: Negrąžinamų prekių sąrašas.
5.1.5. Prekių pardavėjas grąžina Prekių pirkėjui – vartotojui jo sumokėtas sumas už įsigytas prekes į Prekių pirkėjo – vartotojo nurodytą sąskaitą banke nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai šios Sutarties 5.1.3. punkto reikalavimus atitinkančios prekės yra grąžinamos Prekių pardavėjui.
5.2. Sutarties dalies dėl įsigytų paslaugų atsisakymas: 5.2.1. Paslaugų pirkėjas – vartotojas neturi teisės atsisakyti Sutarties dalies dėl įsigytų paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis, išskyrus atvejus, kai Paslaugų pirkėjas – vartotojas negalės jų gauti dėl svarbių priežasčių.
5.2.2. Norėdamas atsisakyti Sutarties dalies pagal šios Sutarties 5.2.1. punkto nuostatas Paslaugų pirkėjas – vartotojas privalo pateikti Paslaugų pardavėjui tinkamai užpildytą sutarties atsisakymo formą arba informuoti Paslaugų pardavėją elektroniniu paštu, kurioje be kito turi būti nurodytas aiškus Paslaugų pirkėjo – vartotojo pareiškimas su sprendimu atsisakyti dalies Sutarties dėl įsigytų paslaugų ir nurodyti svarbias atsisakymo priežastis (pvz. liga, nelaimingas atsitikimas ar kita) bei pridėti tai pagrindžiančius dokumentus.. Sutarties atsisakymo forma yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Sutarties atsisakymo formą Paslaugų pirkėjas – vartotojas turi galimybę atsisiųsti iš elektroninės parduotuvės ir išsisaugoti savo elektroninėje laikmenoje.
5.2.3. Paslaugų pirkėjas – vartotojas, atsisakydamas Sutarties dalies pagal šios Sutarties 5.2.1. punkto nuostatas, Paslaugų pardavėjui sutikus, taip pat turi teisę pakeisti paslaugų teikimo datą ir laiką.
5.3. Prekių keitimas:
5.3.1. Prekių pirkėjas – vartotojas turi teisę per keturiolika dienų pakeisti elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, jei Prekių pirkėjui – vartotojui netiko šių prekių dydis ar spalva, į Prekių pirkėjo – vartotojo pageidaujamą dydį ar spalvą, jei Prekių pardavėjas turi Prekių pirkėjo – vartotojo pageidaujamų keisti prekių dydžių ar spalvų.
5.3.2. Norėdamas pakeisti elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, jei Prekių pirkėjui – vartotojui netiko šių prekių dydis ar spalva, į Prekių pirkėjo – vartotojo pageidaujamą dydį ar spalvą, Prekių pirkėjas – vartotojas privalo pateikti Prekių pardavėjui tinkamai užpildytą prekių keitimo formą arba informuoti Prekių pardavėją elektroniniu paštu, kurioje be kito turi būti nurodytas aiškus Prekių pirkėjo – vartotojo pareiškimas pakeisti įsigytas prekes. Prekių keitimo forma yra neatskiriama šios Sutarties dalis. Prekių keitimo formą Prekių pirkėjas – vartotojas turi galimybę atsisiųsti iš elektroninės parduotuvės ir išsisaugoti savo elektroninėje laikmenoje.
5.3.3. Prekių pirkėjas – vartotojas privalo nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo pakeisti įsigytas prekes pateikimo Prekių pardavėjui dienos išsiųsti keičiamas prekes Prekių pardavėjui arba grąžinti prekes Prekių pardavėjui adresu: Pramonės pr. 16E, Kaunas, LT-51187, Lietuvos Respublika. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos ir nesugadintos, turi būti nepašalintos prekių etiketės, prekės grąžinamos originalioje prekių pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Prekių pirkėjo – vartotojo gauta, pateikiant prekių įsigijimo dokumentą. Jeigu prekės nėra visos komplektacijos, yra naudotos, sugadintos, pašalintos prekių etiketės, nėra originalios prekių pakuotės, Prekių pardavėjas turi teisę nepriimti prekių, jų nekeisti ir negrąžinti už prekes Prekių pirkėjo – vartotojo sumokėtų sumų.
5.3.4. Prekių pirkėjui – vartotojui tenka tiesioginės keičiamų prekių grąžinimo ir išsiuntimo išlaidos.
5.3.5. Gavus šios Sutarties 5.3.3. punkto reikalavimus atitinkančias grąžinamas prekes ir esant galimybei pakeisti prekes, Prekių pardavėjas informuoja Prekių pirkėją – vartotoją apie numatomą pakeistos prekės atsiėmimo terminą ir laiką.

6. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas

6.1. Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas valdo ir tvarko Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo asmens duomenis, vadovaudamasis teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatomis, Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo ir Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo veiklos funkcijų vykdymo, susijusių su paslaugų ir/ar prekių pirkimo-pardavimo organizavimo ir vykdymo elektroninėje parduotuvėje, tikslais. Šiame punkte nurodytais tikslais Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas valdo ir tvarko tokius Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, banko sąskaitos, iš kurios gautas pavedimas už elektroninėje parduotuvėje įsigytas paslaugas ir/ar prekes, numerį, taip pat duomenis apie paslaugų ir/ar prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą (mokėjimo už prekes būdas), užsisakytų (įsigytų) paslaugų ir/ar prekių istoriją.
Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo asmens duomenis tretiesiems asmenims Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas perduoda išimtinai kai tai būtina, kad būtų įvykdyta Paslaugų ir/ar prekių pardavėjui taikoma teisinė prievolė (siekiant įvykdyti Paslaugų ir/ar prekių pardavėjui taikomą teisinę prievolę, nustatytą teisės aktuose, ir su šiuo tikslu susijusių mokesčių apskaičiavimą, sumokėjimą ir ataskaitų bei deklaracijų sudarymą, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teikiami šie Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, adresas, atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris).
6.2. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo, Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo ir Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo veiklos funkcijų vykdymo, susijusių su paslaugų ir/ar prekių pirkimo-pardavimo organizavimo ir vykdymo elektroninėje parduotuvėje, tikslais. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas, nesutikęs su savo asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, negali užsiregistruoti elektroninėje parduotuvėje ir įsigyti prekių.
6.3. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje, yra informuotas, kad turi teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas (duomenų subjektas), pateikęs savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę neatlygintinai susipažinti pas Paslaugų ir/ar prekių pardavėją esančiais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Tokius duomenis Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas teikia Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui, gavęs jo prašymą, kurio formą Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas gali atsisiųsti iš elektroninės parduotuvės, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Šiuo atveju Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.
6.4. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik gavus Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo sutikimą. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas, šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su elektroninės parduotuvės veikla, joje parduodamomis paslaugomis ir/ar prekėmis. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui arba tam tikrai Paslaugų ir/ar prekių pirkėjų grupei, identifikuoti Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo gimimo datą, jeigu tokius asmens duomenis Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas pateikia. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros tikslais siunčiamų pranešimų, informuodamas apie tai Paslaugų ir/ar prekių pardavėją elektroniniu paštu.
6.5. Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo asmens duomenys pradedami tvarkyti, kai tik Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas sutinka su šių duomenų tvarkymo pateikimu, ir tvarkomi ne ilgiau kaip dvejus metus nuo paskutinio Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo prisijungimo prie Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros. Duomenys, pateikti užsakant paslaugas ir/ar prekes ir (arba) reikalingi sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, saugomi ne trumpiau kaip dvejus metus nuo paslaugų ir/ar prekių gavimo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimams valdyti, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 metų, visos PVM sąskaitos saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos. Suėjus šiame punkte nurodytiems terminams, Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo asmens duomenys kartu su Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra yra naikinami apie tai Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo iš anksto neinformavus.

7. Slapukų naudojimas

7.1. Norėdamas Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui perduoti elektroninėje parduotuvėje pateikiamą informaciją elektroninių ryšių tinklu, elektroninėje parduotuvėje Paslaugų ir/ar prekių pardavėjas naudoja slapukus, kurie yra nedideli failai, atsiųsti į įrenginį, Paslaugų ir/ar prekių pirkėjui besilankant elektroninėje parduotuvėje. Slapukai taip pat naudojami elektroninės parduotuvės interneto svetainėje Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo pasirinktų paslaugų ir/ar prekių krepšeliui formuoti, prisijungusio Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo tapatybei nustatyti, jo pasirinkimams prisiminti (pvz., pageidautinai svetainės kalbai, rezultatų rodymo skaičiui puslapyje).
7.2. Slapukas Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo galiniame įrenginyje saugomas tol, kol baigiasi nustatytas jo galiojimo laikas.
7.3. Elektroninėje parduotuvėje naudojami slapukai, jų rūšys ir galiojimas yra pateikiami elektroninėje parduotuvėje esančioje Slapukų politikoje.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šalys susitaria bendradarbiauti vykdant įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
8.2. Šalys susitaria vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį elgtis apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai.
8.3. Bet kuri šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurių ji negalėjo išvengti ar nugalėti.
8.4. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl force majeure, turi kuo skubiau apie tai pranešti kitai šaliai. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
8.5. Visi Sutartyje numatyti arba su Sutarties vykdymu ar reikalavimų, kylančių iš sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai turi būti raštiški. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu, o Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia šioje Sutartyje ir elektroninėje parduotuvėje esančioje nuorodoje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.
8.6. Santykiams, kylantiems iš Šios sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.7. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu.
8.8. Neišsprendus ginčo šalių susitarimu Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas – vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (prieiga per internetą: < http://www.vvtat.lt/lt/vartotojams.html>.
8.9. Prieš kreipdamasi į teismą nukentėjusioji šalis privalo Sutartį pažeidusiai šaliai pateikti rašytinę pretenziją. Per pretenzijoje numatytą protingą terminą nepavykus išspręsti ginčo, jie sprendžiami norminių teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Paslaugų ir/ar prekių pardavėjo išlaidas, susijusias su Paslaugų ir/ar prekių pirkėjo įsiskolinimo išieškojimu, dengia Paslaugų ir/ar prekių pirkėjas.
8.10. Prie šios sutarties pateikiami priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

Priedai:

Sutarties atsisakymo forma Pirkėjui – vartotojui
Prekių keitimo / grąžinimo forma Pirkėjui – vartotojui
Bendroji informacija apie asmens duomenų apsaugą elektroninėje parduotuvėje ibra.lt
Prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma

Scroll to Top

Wazamba

Wazamba ir unikāls koncepts, kas pārstāv radošu pieeju mūzikai un mākslai. Ar savu eksotisko nosaukumu, Wazamba izraisa interesi un noskaņu par kaut ko jaunu un Wazamba neierasto. Tās māksla ir subjektīva, tāpēc tās novērtējums ir atkarīgs no katra indivīda perspektīvas un uztveres. Wazamba ļauj cilvēkiem izpausties brīvi, izlauzties no ikdienas rutīnas un izbaudīt jaunas pieredzes